Телефон за връзка:07133/3052


Добре дошли в официалния сайт на ПравецГаз1 АД!

Газоразпределително дружество „Правецгаз 1” АД е създадено и регистрирано съгласно действащото законодателство в края на 2005 година с основен предмет на дейност инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителни обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на Община Правец и продажба на природен газ. Основни акционери в дружеството са Община Правец и „Топлик” ООД, град София.

От началото на 2006 година „Правецгаз 1” АД е носител на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ” и „обществено снабдяване с природен газ” за обособената територия на Община Правец, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Лицензиите са издадени за срок от 15 години с възможност за удължаване на тяхното действие. Дружеството осъществява дейността газоснабдяване на територията на Община Правец, извършвайки доставка и продажба на природен газ до крайни потребители.

Основна цел на „Правецгаз 1” АД е да извършва ефективно и качествено обслужване на потребителите както по отношение на доставките на природен газ, така и по произтичащите от това основни задължения - услуги и консултации. В офиса на дружеството на адрес ул.”Възраждане”1 се обслужват както клиентите ни, така и потенциалните потребители. В него те могат да се запознаят с процедурите по включването им към газоразпределителната мрежа, условията за доставка на природен газ, различни газови уреди за бита, консултации и информация за използването на природен газ.

Цени за месец Февруари 2021 година

04.02.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »