Телефон за връзка:07133/3052


Периодичен преглед на СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ .

01.03.2013

„Правецгаз 1” АД - Правец

Уважаеми абонати,
Газоразпределително дружество „Правецгаз 1” АД Ви уведомява за следното:
Съгласно закона за техническите изисквания към продуктите СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО) са съоръжения, инсталации и уреди за работа на природен газ, включително и газопроводи и инсталации, захранващи с природен газ газови уреди или котли в жилищни сгради. Газовата инсталация във Вашето жилище също е СПО.

За осигуряване на безопасна експлоатация на СПО се осъществява технически надзор за спазване на определените изисквания.

Техническият надзор на газови инсталации в жилищни сгради се осъществява от лица (органи за технически надзор), получили лицензия за това.

Ползвателят на СПО е длъжен да го регистрира пред органите за технически надзор и да им предостави техническата му документация.

Органите за технически надзор извършват първоначални,периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО. Периодичен преглед на Вашата инсталация трябва да бъде извършван веднъж на 12 месеца, а на газоползващите уреди – веднъж на две години.

Газоразпределително дружество „Правецгаз 1” АД може да подава природен газ само на редовно проверени и изправни СПО.

Подробна информация по поставените въпроси, както и по други въпроси, свързани с доставката и потреблението на природен газ, може да получите в офиса на „Правецгаз 1” АД – град Правец, ул.”Възраждане” 1 или на телефон 07133- 30-52, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.