Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА 3-ВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

01.08.2019

  1. Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен  газ на потребители присъединени  към газопреносната мрежа, както следва:

 а/ лева/ 1000 куб.метри природен газ

Компоненти на цената   Промишлени
абонати
Обществено-
административни
Битови
абонати
  лв./х.н.куб.м. лв./х.н.куб.м. лв./х.н.куб.м.
Цена от КЕВР 474,548 474,548 474,548
Цена пренос ВН    4,227    4,227    4,227
Цена достъп/капацитет ВН  36,357   36,357 36,357
Цена разпределение наша мрежа 89,308 158,324 142,787
Цена снабдяване наша мрежа  3,382    5,601  26,105
ОБЩО цена без ДДС 607,822 679,057 684,024

            б/ лева /МВч

Компоненти на цената   Промишлени
абонати
Обществено-
административни
Битови
абонати
Цена от КЕВР 44.90 44.90 44.90
Цена пренос ВН 0.40 0.40 0.40
Цена достъп/капацитет ВН 3,44 3,44 3,44
Цена разпределение наша мрежа 8.45 14.98 13.51
Цена снабдяване наша мрежа 0.32 0.53 2.47
ОБЩО цена без ДДС 57.51 64.25 64.72

Цени за месец Май 2021 година

31.05.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »