Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА 3-ВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

01.08.2019

  1. Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен  газ на потребители присъединени  към газопреносната мрежа, както следва:

 а/ лева/ 1000 куб.метри природен газ

Компоненти на цената   Промишлени
абонати
Обществено-
административни
Битови
абонати
  лв./х.н.куб.м. лв./х.н.куб.м. лв./х.н.куб.м.
Цена от КЕВР 474,548 474,548 474,548
Цена пренос ВН    4,227    4,227    4,227
Цена достъп/капацитет ВН  36,357   36,357 36,357
Цена разпределение наша мрежа 89,308 158,324 142,787
Цена снабдяване наша мрежа  3,382    5,601  26,105
ОБЩО цена без ДДС 607,822 679,057 684,024

            б/ лева /МВч

Компоненти на цената   Промишлени
абонати
Обществено-
административни
Битови
абонати
Цена от КЕВР 44.90 44.90 44.90
Цена пренос ВН 0.40 0.40 0.40
Цена достъп/капацитет ВН 3,44 3,44 3,44
Цена разпределение наша мрежа 8.45 14.98 13.51
Цена снабдяване наша мрежа 0.32 0.53 2.47
ОБЩО цена без ДДС 57.51 64.25 64.72

ЦЕНИ ЗА 3-ВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

01.08.2019

Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен ...

прочетете още » всички новини »