Телефон за връзка:07133/3052


Нови цени на „Правецгаз 1” АД - предложение

10.10.2016

„Правецгаз 1” АД уведомява своите абонати,че поради изтичане срока на утвърдените цени за продажба на природен газ за видовете абонати, е внесло предложение в Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на нови цени, както следва:

Цени за разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа на територията на лицензията притежавана от “Правецгаз 1” АД по групи потребители :

Промишлени потребители – 92,07лв./1000 куб.м
ОА и Т потребители - 168,99 лв./1000 куб.м
Битови потребители - 167,41 лв./1000 куб.м

Цени за снабдяване с природен газ на територията на лицензията притежавана от “Правецгаз 1”АД по групи потребители са както следва:

Промишлени потребители – 3,35 лв./1000 куб.м
ОА и Т потребители 5,60лв./1000куб.м
Битови потребители 26,13 лв./1000куб.м

Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Правецгаз 1” АД без ДДС.

За промишлени потребители – 2630 лв.
За обществено – административни и търговски потребители – 2150лв.
За битови потребители – 400 лв.